گفتگو‌ی روزنامه وطن‌ امروز با صادق تبریزی (هنرمند نقاشیخط)

صادق تبریزی – عکس از مهدی نصیری

گفتگو‌ی آزاده صالحی با صادق تبریزی (هنرمند نقاشیخط)، با عنوان «هنرمندان امروز ترسی از تقلید ندارند»، روزنامه وطن‌ امروز، یکشنبه 22 دی 1387

صادق تبریزی

گفتگوی روزنامه وطن‌ امروز با صادق تبریزی با عنوان «هنرمندان امروز ترسی از تقلید ندارند» به صورت کامل در روزنامة مذکور به چاپ رسیده است و در این قسمت صرفاً صحبت آقای تبریزی در خصوص ضیاءپور نوشته شده است. جهت مطالعة کامل گفتگو می‌توانید به منبع ذکر شده در پایان این متن مراجعه فرمایید.

دهه 30 شروع کار هنر نو در ایران بود و هنرمندانی چون جلیل ضیاء‌پور، محمود جوادی‌پور، احمد اسفندیاری، جواد حمیدی و… کارهایی در این دهه انجام دادند که نوآوری قلمداد می‌شد ولی انسجام مطلوبی نداشت. شاید به این خاطر که متأثر از هنر غرب بود و هویت ایرانی در آن کمتر به چشم می‌خورد. هر چند این هنرمندان می‌کوشیدند تابلوهایی را تصویر کنند که در آن مرد چپق به دست، گنبد فیروزه‌ای و امامزاده و… را نشان دهند اما این آثار نتوانست آن طور که باید نوآورانه باشد و تا حدودی پیش پا افتاده بود. البته در این میان جلیل ضیاء‌پور سعی کرد سوژه‌های ایرانی را در حالات مختلف کاشی‌های منقوش القا کند که موفق هم شد اما نکته اینجاست که منتقدان آن زمان به غلط کار ضیاء‌پور را سبک کوبیسم تلقی کردند در حالی که این طور نبود و کوبیسم فلسفه دیگری داشت و اساساً به کار ضیاء‌پور ارتباطی پیدا نمی‌کرد.

منبع: روزنامه وطن امروز

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *