مصاحبه های جلیل ضیاءپور

  • نوجویى و نوگرایى

    نوجویى و نوگرایى

    مصاحبه‌ی «فوآد فاروقى» با «جلیل ضياءپور»، با عنوان «نوجویی و نوگرایی»، مندرج در«رستاخيز»، شماره 739، شنبه 26 آذر ماه 1356

  • هنر چيست و هنرمند كيست؟

    هنر چيست و هنرمند كيست؟

    مصاحبه با «جلیل ضیاءپور»، با عنوان «هنر چیست و هنرمند کیست؟»، از طریق جمعیت فرهنگی «آناتول فرانس»، پخش زنده از رادیو ژاندارمری، مندرج در روزنامه‌ی «مهر ایران»، شماره‌های 2145 و 2148