تألیفات

– آشنایی با رنگ‌آمیزی در آثار هنری ایرانیان از کهن‌ترین زمان تا دوره صفویه، انتشارات کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، تهران، 162 صفحه، 1353

– پنجاه سال هنر تجسمی ایران معاصر از زمان کمال‌الملک تا کنون، 2400 صفحه، 1356

– پوشاک اشو زرتشت و موبدان، 255 صفحه، 1350

– پوشاک ایرانیان از چهارده قرن پیش از صدر اسلام تا اواخر دوره قاجاریه، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، 431 صفحه، 1349

– پوشاک ایل‌ها، چادرنشینان و روستاییان ایران، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، 307 صفحه، 1346

– پوشاک باستانی ایرانیان تا پایان دوره ساسانیان، انتشارات اداره کل موزه‌ها و فرهنگ عامه وزارت فرهنگ و هنر، تهران، 356 صفحه، 1343

– پوشاک زنان ایران از کهن‌ترین زمان تا آغاز شاهنشاهی پهلوی، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، 222 صفحه، 1347

– پوشاک مردم کهن فلات ایران پیش از ورود آریاها تا دوره مادی‌ها، 361 صفحه، 1347

– پوشاک هخامنشی‌ها و مادی‌ها بر مبنای نقوش تخت جمشید، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، 234 صفحه، 1350

– تاریخ مختصر هنر ایران و جهان، انتشارات جهاد دانشگاهی هنر، 1357

– تاریخ هنر عمومی شرق،خاورمیانه و اروپا (به اختصار)، 433 صفحه، 1332

– تحقیقی درباره‌ »البرز کوه» و «تیرگ البرز» در شاهنامه، 195 صفحه، 1352

– تحقیقی درباره‌ اهمیت بافندگی پارچه ایرانیان عهد ساسانی و تأثیر آن هم چنان از صدر اسلام در میان اسلامیان و دیگران، 210 صفحه، 1345

– تحقیقی درباره‌ آریان‌ها و چگونگی مهاجرت آنان به فلات ایران، 215 صفحه، 1335

– تحقیقی درباره‌ آریان‌های کهن ساکن مرکز آسیا و «اندیشه‌ نخستین بشری آنها»، 180 صفحه، 1352

– تحقیقی درباره‌ پوشاک «عبا» و «ارخالق» و «یل» و «کلچه» به سفارش (دایرة‌المعارف و دانشنامه ایران و اسلام)، دانشگاه تهران، 23 صفحه، 1337

– تحقیقی درباره‌ پوشاک و رزم ابزار مردم کهن آریایی از زمان کیومرث (آدم ابوالبشر ایرانی) تا جمشید جم، 290 صفحه، 1352

– تحقیقی درباره‌ حمل و نقل دریایی مرداب انزلی و وضع اقتصادی ساکنان حوزه‌ مرداب گیلان، سفارش «شورای عالی فرهنگ و هنر»، 200 صفحه، 1355

– تحقیقی درباره‌ رستم پهلوان (ایرانی – سکایی و رزم‌ ابزار مردم مناطق سیستان (منطقه رستم)، 180 صفحه، 1353

– تحقیقی درباره‌ وضع عمومی، سکونت و آداب مردم قاسم آباد گیلان، 280 صفحه، 1333

– ترجمه انگلیسی به فارسی کتاب تاریخ پوشاک مردم خاورمیانه و قرون وسطایی اروپا، نوشته «آنتوساندر»، 140 صفحه، 1355

– زیورهای زنان ایران از دیرباز تا کنون، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، 538 صفحه، 1348

– فرهنگنامه‌ واژه‌های زبان گیلکی (در حدود شصت هزار واژه‌ی تطبیقی با زبان‌های دیگر اقوام ایرانی)، ناتمام، 1363

– مادها و بنیان‌گذاری نخستین شاهنشاهی در غرب فلات ایران، انتشارات انجمن آثار ملی، تهران، 558 صفحه، 1353

– نظریه‌ای درباره‌ علل ضعف بیان شیوه‌های نقاشی و ارائه‌ چگونگی کار، 1328

– نقوش زینتی در ایران زمین از کهن‌ترین زمان تا عصر مادی‌ها، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، 432 صفحه، 1353

– نمایشنامه‌ نخستین بشر «کیومرث»، برای تهیه‌ فیلمی از نوع تصاویر متحرک بر اساس مأخذ کتب بندهش، تاریخ بلعمی و شاهنامه فردوسی، 1356

– هنر نقاشی و پیکر تراشی در ایران زمین از گذشته بسیار دور تا سر اسلام، بخش یکم، چاپخانه آرش، 1343