راه اندازی «مقالات» و «سخنرانی ها»

بخش های «مقالات» و «سخنرانی ها» با افزودن اولین مطلب در هر بخش راه اندازی گردید.

تعداد بسیار زیادی مقاله و سخنرانی از جلیل ضیاءپور موجود است که یا هرگز منتشر نشده است، یا خیلی پیشتر از این منتشر شده و دسترسی به آنها به سادگی ممکن نیست. یکی از اهداف خانواده ضیاءپور این است که با انتشار این مطالب در سایت، هنرجویان و پژوهشگران را هرچه بیشتر با اندیشه های استاد آشنا سازد.

متن بسیاری از این نوشته ها، قبلاً ویراستاری شده و به تدریج در سایت قرار خواهد گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *